Pasportizace

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor i vyjádření finanční hodnoty tohoto souboru. Taková evidence v digitální podobě se nazývá pasportem a jejím předmětem mohou být nejrůznější vstupní informace.

Pasporty zpracováváme na základě dostupných mapových podkladů a teréních průzkumů s využitím nejmodernější techniky a našeho programového vybavení. Výstupem je digitální mapa, která obsahuje ke každému zaevidovanému prvku grafickou reprezentaci a popisnou datovou část.

Vytváříme pasporty: komunikací, dopravního značení a dopravně-bezpečnostních zařízení, veřejného osvětlení, zeleně, cyklostezek a cyklotras, uličních vpustí, veřejné dopravy ve městě.

Ukázky pasportů

Pasport - DOPRAVA Pasport - TEPAOS Pasport - ZELEN Pasport - ZELEN

Pasport komunikací

Nezbytným nástrojem správců komunikací je úplná a přehledná evidence prvků komunikací jako jsou vozovky, chodníky, schodiště, parkoviště, odvodnění, apod., která vytváří jednotný, centralizovaný a aktuální přehled o majetku, jeho lokalizaci, geometrii, stavu, finanční hodnotě, a dalších atributech. Digitální pasport komunikací usnadňuje zajištění efektivního provozu a údržby, zajištění oprav a rekonstrukcí, plánování systematické obnovy a poskytuje také přehled o majetko-právních vztazích na komunikacích (plochy záboru, dotčené parcely, apod).

Zvláštní kategorií je videopasport – dokumentace pozemní komunikace s použitím videokamer pořízená průjezdem v reálném čase. Videopasport přináší řadu dodatečných informací užitečných pro koordinaci při správě komunikací, zvyšování bezpečnosti nebo řešení dopravně-inženýrských úkolů: šířkové uspořádání komunikace, stav a účelnost dopravního značení, existenci a umístění dopravně bezpečnostních zařízení, rozhledové poměry a další. Podává okamžitou vizuální informaci o situaci v každém místě silniční sítě (včetně historie), aniž by bylo nutno náročně provádět vlastní místní prohlídku.

Pasport zeleně

Pasport zeleně slouží především jako podklad pro plánování, zadávání údržby a rekonstrukci ploch zeleně, pro oceňování vegetace a pro její inventarizaci a analýzu. Umožňuje vyčíslení rozpočtových nákladů potřebných na údržbu zelených ploch, plánování a evidenci činností údržby, či sledování stavu dřevin a jeho vývoje. Obsahem pasportu je soupis všech zelených ploch, které se na území nacházejí, a vegetačních a technických prvků na nich umístěných. K němu se v GIS aplikaci připojují vazby na ostatní celky (např. mapa katastrálních ploch, uliční mapa nebo rastrová fotomapa).

Pasport dopravního značení

Pasport svislého a vodorovného dopravního značení a dopravně-bezpečnostních opatření slouží především k evidenci dopravních prvků na komunikacích spolu se všemi nezbytnými informacemi, které jsou u daného značení vyžadovány, ale umožňuje i komplexní správu dopravních situací, které vznikají při opravách komunikací, záborech, nebo i nehodách, řešení přestupků apod. Obsahuje jednotlivé úchyty, na nich upevněné dopravní značky, jejich přesné umístění a obsáhlé datové informace včetně fotodokumentace.

Pasport cyklodopravy

Se vzrůstající oblibou cyklistické dopravy ve městech i krajích vzrůstá i potřeba pasportu cyklostezek a cyklotras. Pasportizace přináší správním orgánům možnost plánování vedení tras, stanovení jejich cílové struktury a hiearchizace, vytvoření páteřní sítě s propojením na sítě v okolních územích. Samotným cyklistům poskytne přesné informace o jednotlivých trasách a jejich vedení (i s exportem do GPS navigace), či doplňkové informace jako jsou polohy odpočívadel, vzdálenosti, výškové poměry, prudká stoupání a sjezdy, nebezpečná či obtížná místa, rozcestníky a navigační prvky aj. Ve spojení s internetem lze vytvořit interaktivní mapu tras doplněnou např. o "body zájmu", restaurace nebo jiné doplňkové informace.

Pasport veřejného osvětlení, inženýrských a kolektorových sítí

Veřejné osvětlení je složitý a z hlediska spotřeby energie i zhlediska údržby velmi nákladný systém, jehož provoz, údržba a koncepce rozvoje vyžadují profesionální přístup. Pasportizace veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení přináší jeho provozovateli výtečný nástroj k analýze celého systému a jeho stavu, jakož i průběžný evidenční systém, který umožňuje činit odborná a ekonomicky efektivní opatření. Neocenitelnou součástí je možnost analýzy proudových ztrát na vedení nebo snadná evidence poruch a jejich odstraňování.